Loading...

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelési tájékoztató célja

Az alábbi adatvédelmi szabályzat azért jött létre, hogy biztosítsa az adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelését, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adatbiztonsági jogszabályok rendelkezéseit.

Jelen adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal.

2. Adatkezelő személy

Az irodakutya.com weboldal üzemeltetőjének adatai és elérhetőségei:

 • Név: Lajos Bernadett
 • Adószám: 69165346-1-23
 • Nyilvántartási szám: 52792979
 • Székhely: Magyarország, 6100 Kiskunfélegyháza, Asztalos János utca 2. em.: 1 ajtó: 4.
 • Webcím: irodakutya.com
 • E-mail: info@irodakutya.com
3. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

4. Adatkezelés célja, jogalap

Személyes adatok kezelésére a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása céljából kerül sor. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használom fel, és harmadik félnek csak jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén adom át. A 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) a személyes adatok kezelésére hat darab jogalapot nevez meg:

 • Hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);
 • Szerződéskötés
 • Jogi kötelezettség teljesítése (pl. számlák megküldése könyvelő részére)
 • Érintett létfontosságú érdekének védelme (pl. várandós munkatárs egészségügyi kockázatai)
 • Közérdek vagy közhatalom gyakorlása (pl. TB-kifizetőhelyként üzemi baleseti táppénz nyilvántartása)
 • Jogos érdek érvényesítése (pl. céges autóba helyezett GPS, melynek használatával a cég vagyonát védjük, de óhatatlanul tároljuk a munkavállaló adatait is)
A fenti jogalapok közül – tekintettel vállalkozásom profiljára – az első három jogalap alapján kezelem az adatokat, azaz

A honlapon történő kapcsolatfelvétel, referenciafotók csak az adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján lehetséges, mely hozzájárulás egy vagy több konkrét célra történő felhasználáshoz adhat felhatalmazást (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja)

 • E-mail útján történő megkeresés esetében a hozzájárulást maga a megkeresés ténye, illetve az adatok önkéntes megadása képezi.
 • Amennyiben szolgáltatásaim megrendelésére és teljesítésére kerül sor, az adatkezelés jogalapja hozzájárulásról szerződéskötésre módosul, erről a kapcsolatfelvétel során tájékoztatom ügyfeleimet.
 • A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Itt hívom fel a kedves látogatóim és ügyfeleim figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1 Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, tárolási ideje és helye
 • 4.1.1 Adatgyűjtés a weboldal Kapcsolat oldalán

  Weboldalamon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és e-mail címet kérek személyes adatként megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezelem a hozzájárulás visszavonásáig.

 • 4.2 Facebook és Instagram közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvétel céljából történő adatkezelés összefoglalása

  Az Irodakutya Facebook oldal a vállalkozás bemutatására, vélemény-nyilvánításra, kapcsolatfelvételre ad lehetőséget. Ezen közösségi médiafelületeken meghirdetett nyereményjátékban a résztvevő képmásának önkéntes megosztásával és nevének feltüntetésével hozzájárul az általa megadott adatok kezeléséhez.

 • 4.3 Sütik („Cookies”)

  A sütik feladata:

  • Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
  • Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket
  • Megkönnyítik a weboldal használatát
  • Minőségi felhasználói élményt biztosítanak

  A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a látogató számítógépe.

  Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

  Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

  Ezen sütik lehetővé teszik a weboldal zökkenőmentes böngészését. A session cookie-k érvényességi ideje a böngészés befejezéséig tart (a böngésző bezárásával), vagy amíg a felhasználó a böngészőjéből ki nem üríti azokat.

  Amennyiben a látogató a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket meg kívánja akadályozni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölni szeretné, az alábbi oldalakon talál ehhez útbaigazítást:

  Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

  Weboldalamon nem alkalmazok harmadik fél által elhelyezett cookie-t.

 • 4.4 Hozzájárulás visszavonása

  Hozzájáruláson alalpuló adatkezelés az alábbi tevékenységekhez köthető:

  • A weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap használatával történő kapcsolatfelvétel az érdeklődők részéről
  • Személyes kapcsolatfelvételt követően (e-mail útján)
  • Nyereményjátékok

  A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt. Facebook oldal esetén a lájk visszavonható, a privát üzenet és komment törölhető. Törlöm az adatokat manuálisan is, amennyiben az info@irodakutya.com címre ez irányú megkeresés érkezik. A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek számít. A hozzájárulás útján történő tárolás idejének korlátja a hozzájárulások fenti felsorolás szerinti visszavonása.

5. Adatbiztonság

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait.

A weboldal a BlazeArts Kft. szerverén található, mely az INTERNET CZ. a.s. tulajdona és FORPSI márkanév alatt működik. A FORPSI Ktiš-i adatközpontja (amely a Cseh Köztársaságban található) az olasz ARUBA vállalat saját tulajdonú adatközpontjainak hálózatába tartozik. A FORPSI CZ1 adatközpontot úgy tervezték és építették, hogy a maximális szintű megbízhatóságot biztosítsa.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását bármelyik elérhetőségen keresztül.

Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltető köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap.

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • A személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

Az üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

Kapcsolat
Email: info@irodakutya.com
Közösségi média